Core Team

Bhakti Ram Pokhrel


Mr. Krishna Pandey

Mr. Govinda Bahadur Thapa

Mr. Salau Din Myia

Mr. Yagya Sharma

Mrs. Lalita Bashyal

Mrs. Kamala Marasini